6В023 - Аспаптық орындаушылық

1. Мақсаты: орындаушылық өнер саласында толық сапалы кәсіби білім, кәсіби құзыреттілік алу үшін жағдайларды қамтамасыз ету;

- жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау:

- Өнер, мәдениет, білім саласындағы музыкалық ұжымдар мен бірлестіктердің шығармашылық қызметін ұйымдастыру; оқытушылық қызмет; теориялық білімдерді практикалық қолдану;

- орындаушылық салада шығармашылық жобаларды ұйымдастыру және әзірлеу

концерттік бағдарламаларды, фестивальдарды, конкурстарды, конференцияларды, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу

-арнайы, музыкалық-теориялық кешенде бағдар ала білу

концерттік-орындаушылық, музыкалық-ағартушылық қызметті жоспарлау және жүзеге асыру.

1. Әлемдік музыкалық мәдениет, акустика негіздері, арнайы, музыкалық-теориялық, жалпы ғылыми циклдер кешенінің негіздері туралы білімді меңгерген жоғары білікті маман-музыканттар дайындау.

2. Оқу үрдісінде өнер мамандықтарын дамытуға оң әсер ете алатын тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің сұраныстарына сәйкес оқытудың озық технологиялары мен қазіргі заманғы білім беру инфрақұрылымын қолдану:

-жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбие қызметін жүзеге асыру , жоғары сапалы білім мен университеттің тұрақты дамуын қамтамасыз етуге қабілетті ғылым мен білімнің интеграциясы негізінде

Аспаптық орындаушылық мамандығы

- студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын пайдалану;

- 5В040200-Аспаптық орындаушылық мамандығы бойынша білім сапасын бақылауды жүргізу;

- балама ретінде бағалаудың, кредиттердің, дипломға қосымшалардың еуропалық жүйесін пайдалану;

-5В040200-Аспаптық орындаушылық, оқу үдерісін ұйымдастыру, Әлеуметтік жұмыс мамандығының білім беру бағдарламасын қалыптастыруға студенттерді белсенді қатыстыру;

- құзыреттілік көзқарасты және Дублиндік дискрипторларды ескере отырып, білім беру бағдарламаларын модульдік құрылымдауды қолдану;

- өмір бойы білім беру принципін ұстану.

3. 5В040200 Аспаптық орындаушылық мамандығының соңғы нәтижесі-инструментальды орындаушылық мамандарды даярлау сапасының көрсеткішіне, олардың еңбек нарығындағы сұранысқа ие болуына, мансаптық жетістіктеріне бағыттау.

2. Міндеттер:

- орындаушылық өнер саласында толыққанды және сапалы кәсіби білім, кәсіби құзыреттілік алу;

- ізгілік мәдениетін, жеке тұлға мен қоғамның қарым-қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларды, сондай-ақ қоршаған шындыққа қарым-қатынасты меңгеру;

- ғылыми негізде өзінің еңбек қызметін ұйымдастыру, жаңа білім беру технологияларын меңгеру, ойлау мәдениетін тәрбиелеу;

- өнер саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру орындаушылық шеберлік негіздерін меңгеру

- студенттердің жеке білім беру бағдарламасын таңдауы;

– жоғары кәсіби білім берудің келесі сатысындағы-магистратурада білім беруді жалғастыру.

5В040200-Аспаптық орындау мамандығының соңғы нәтижесі-мамандарды даярлау сапасының көрсеткішіне, олардың еңбек нарығындағы сұранысқа ие болуына, мансаптық жетістіктеріне бағыттау

3.Мамандық шеңберінде мамандандыру бойынша қосымша таңдау тізбесі

Фортепиано; ішекті аспаптар, үрмелі аспаптар.

4.5В040200-Аспаптық орындаушылық мамандығы бойынша білім бакалаврының біліктілік сипаттамасы

- кәсіби қызмет саласы

Өнер, мәдениет және білім беру

- кәсіби қызмет объектілері

бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері: мәдениет және өнер ұйымдары, орта музыкалық оқу орындары

шығармашылық ұжымдар;

Балалар өнер мектептері, балалар музыка мектептері,

- кәсіби қызмет түрлері

5В040200-Аспаптық орындаушылық мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

- орындаушылық және педагогикалық қызметті жүргізу;

- өнер және мәдениет ұйымдарында ұйымдастыру қызметін жүргізу;

- Өнер, мәдениет және білім беру ұйымы бөлімшесінің басшысы;

- шығармашылық жобаларды жасау және әзірлеу;

-фестивальдар, конкурстар, конференциялар, мастер-кластар өткізу, оларды ақпараттық қамтамасыз етуді жүзеге асыру.

- орындаушылық қызметі (оркестр , ансамбль әртісі ретінде, әр түрлі сахналық алаңдарда репетициялық және концерттік қызметі).

Білім деңгейіне қойылатын талаптар

5В040200-Аспаптық орындаушылық мамандығы бойынша бакалаврдың түсінігі болуы тиіс:

- Аспаптық орындаушылық туралы;

- концерттік-орындаушылық, музыкалық-ағартушылық және педагогикалық қызметті жоспарлау және ұйымдастыру туралы;

білуге:

- арнайы, музыкалық-теориялық, тарихи және жалпы ғылыми циклдер кешенінің негіздері

-концерттік-орындаушылық, музыкалық-ағартушылық және педагогикалық жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру негіздері қызмет білу:

-арнайы, музыкалық-теориялық, тарихи және жалпы ғылыми пәндер кешенінде бағдарлау

- концерттік-орындаушылық, музыкалық-ағартушылық және педагогикалық қызметтерді жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру

дағдысы болу:

- кәсіби шеберлік

- теориялық білімді практикалық қолдану

- концерттік қойылымдар ұйымдастыру

- өз болашағының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну

оған тұрақты қызығушылық таныта білу.

- өз қызметін ұйымдастыру, кәсіби міндеттерді орындау әдістері мен тәсілдерін анықтау, олардың тиімділігі мен сапасын бағалау.

- проблемаларды шешу, тәуекелдерді бағалау және 5 стандартты емес жағдайларда шешім қабылдау.

- кәсіби міндеттерді қою және шешу, кәсіби және жеке даму үшін қажетті ақпаратты іздеу, талдау және бағалауды жүзеге асыру.

- кәсіби қызметті жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану.

- ұжымда жұмыс істеу, әріптестермен тиімді қарым-қатынас жасау,

басшылық.

- мақсаттарды қою, қарамағындағылардың қызметін ынталандыру, тапсырмаларды орындау нәтижесіне жауапкершілік қабылдай отырып, олардың жұмысын ұйымдастыру және бақылау.

- кәсіби және жеке даму міндеттерін өз бетінше анықтау, өз бетімен білім алу, біліктілікті арттыруды саналы жоспарлау


Басып шығару