Оқу-әдістемелік құжаттар

Оқу-әдістемелік құжаттар

 «Музыкалық білім және вокал» кафедрасы М.Өтемісов атындағы БҚУниверситетінің ажырамас бөлігі болып табылады. Кафедра университеттің қоғамдық өмірінде кең аспектіде практикалық бастамасын тауып, қызметі дамып келеді.

Кафедра оқытушылары мен студенттердің әр түрлі деңгейдегі белсенді жұмысы, оның кең функционалдылығы және ғылыми және шығармашылық дипломатияның жоғары деңгейі мұның айқын дәлелі болып табылады.

Кафедрада ғылыми және академиялық дәрежесі бар жоғары білікті оқытушылар, лауреаттар, әртүрлі конкурстар мен фестивальдердің диплом иегерлері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртістері, доценттер: Рахимова Ж.А., Кужаков К.К. , п.ғ.к. Бабенко О.А., өнер тарихының кандидаты Погодин С.М., аға оқытушылар Л.Қ.Өмірзақова, А.Б.Жардемова, Л.Б.Ляпина магистрлер Өтегенова Г.Е., Кенжеғалиева А.Ж.,Р.Ж.Куаншалиева, А.В.Юрченко және басқалар жұмыс жасайды.

Кафедра оқытушылары жыл сайын республикалық және халықаралық конференцияларға, университеттің, қаланың және облыстың қоғамдық және концерттік іс-шараларына қатысады. Олар өз орындаушылық және педагогикалық дағдыларын жетілдіруге тырысады. Зерттеу жұмыстары, тақырыптық оқулар, концерттер - дәрістер, кең профильді жариялау белсенді жүргізілуде. Оқытушылар О.Ворфоломеева және Кисметов К.Л. Ресей Федерациясының аспиранттары.

Кафедраның маңызды бағыттарының бірі мәдени-эстетикалық тәрбие және студенттердің шығармашылық әлеуетін дамыту болып табылады. Жастарды патриотизм рухында тәрбиелеу, адамгершілік құндылықтарды құрметтеу, салауатты өмір салтын насихаттау, шығармашылық әлеуетті дамыту мақсатында Музыкалық білім және вокал кафедрасында келесі туындылар өткізіледі: туған өлкесіне эстетикалық және моральдық қарым-қатынасқа арналған кураторлық сағаттар, болашақ мамандықтарына арналған тақырыптық кештер, Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған бұқаралық жарыстар және т.б.

Кафедра үш білім беру бағдарламасы бойынша: 5В010600/6В01404  - «Музыкалық білім», 5В040300/6В02102 - «Вокалды өнер» және 6М010600 Музыкалық өнер түлектер бітіреді.

Білім бағдарламасы 5В010600/ 6В01404 - «Музыкалық білім» кадрлар даярлау 1993 жылдан бастап БҚУ-де Қазақстанның батыс аймағында және жалпы республикада келесі мамандықтар бойынша мамандарды даярлау мақсатында өткізіліп келеді:

- мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыру

- бастауыш, негізгі және мамандандырылған мектеп

- мамандандырылған мектеп.

Осы мамандықтың түлектері « 5В010600/6В01404 білім бағдарламасы  Музыкалық білім беру саласындағы білім бакалавры» академиялық дәрежесін алады.

Оқыту күндізгі бөлімде - 4 жыл оқу, 3 жыл жеделдетілген, орта арнайы білімі бар адамдар үшін 3 жылдық оқу (жеделдетілген) екі тілде: қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. Бұл мамандықтың түлектері олар облыстың әлеуметтік-мәдени және оқу орындарында (мектептерде), сондай-ақ қала, аймақ, жақын және алыс шетел (шығармашылық бірлестіктер) кәсіби және шығармашылық топтарында сұранысқа ие.

5В040300/6В02102  - «Вокалды өнер» ОПҚ-ны дайындау БҚУ даму тұжырымдамасының кешенді бағдарламасына сәйкес, 4 жылдық күндізгі оқу, 3 жыл және 2 жыл (жеделдетілген) сырттай оқуды «Вокалды өнер бакалавры» мамандығы «Камералық әншілік» біліктілігімен жүзеге асырылады.

Түлектер жеке камералық-сахналық жұмыстарға дайындалады, музыка мектептерінде, өнер мектептерінде, орта арнаулы оқу орындарында (музыка колледждері, өнер және мәдениет колледждері) вокалды пәндерді оқытады, мәдени-ағарту ұйымдары мен бірлестіктерінде, радио мен теледидарда, концерттік ұйымдарда жұмыс істейді.

БҚУ-да 2001 жылдан бастап Қазақстанның батыс аймағын мамандармен қамтамасыз ету үшін 5B040300/6В02102  - «Вокал өнері» бойынша кадрлар даярлау «Камералық әнші» біліктілігі бар. Контингентті ішкі және жеке оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.

Төменде кафедраның ПОҚ оқу-әдістемелік құрал және жұмыстары көрсетілген:

1.Ворфоломеева О.В. V юбилейная Междунаровная научно-практическая онлайн-конференция., ЛГТУ.,22-23 октябрь 2020.  

 -Дистанционная юбилейная XLV международная выставка-презентация научных, учебно-методических и литературно-художественных изданий.// Ворфоломеева, О.В. Академическая мобильность музыканта в информационно-образовательной среде: Методические рекомендации для студентов вуза искусств // Объединенный иллюстрированный каталог материалов международных и общероссийских выставок-презентаций научных, учебно-методических, литературно-художественных изданий и образовательных технологий.  М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2020. Том 10. IS BN 978-5-91327-617-9

-Публикации в зарубежных журналах с импакт-фактором RSCI (РИНЦ): Академическая мобильность музыканта в информационно-образовательной среде: Методические рекомендации для студентов вуза искусств //Объединенный иллюстрированный каталог материалов международных и общероссийских выставок-презентаций научных, учебно-методических, литературно-художественных изданий и образовательных технологий М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2020. Том 10. ISBN 978-5-91327-617-

  1. Бабенко О.АСборник Международной научно-практической конференции «ІІ Калужновские чтения: нновационные направления развития социально-гуманитарных наук» - Актобе: Актюбинский региональный государственный университет им. Жубанова, 2020г.- с.224-228

-Ежемесячный международный научный журнал «International science project».- Финляндия – 3 часть №5/2020 .- с.42-45

- Сборник публикаций научного журнала ''Globus'' по материалам XXХХIІ международной научно-практической конференции: «Психология и педагогика: актуальные вопросы» 

г.Санкт-Петербурга: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный журнал ''Globus'', 2020. – с.16-24

 

3.Бисекова К.Е «Педагогика жанашыры» республикалық педагогикалық, ғылыми журнал, №31(10) қазан, 2020 ж., 52-54 б.

  1. Өмірзақова Л.Қ. Педагогика және психология журналы, 2020. №1
  2. Кажимова К.Р., Токатлыгиль Ю.С., Салиева А.Ж. БҚМУ Хабаршысы.-2020.-№2 (78) -11-18 б.ISSN 1680-0761

-Социальный педагог –  исследователь сборник научных работ аспирантов и магистрантов

Вып. 1(3) Под редакцией Л.В. Мардахаева Москва, 2016 С.71-75

- Anais da Academia Brasileira de Ciencias.               -2018) 90 (1 Suppl. 2): 1266-1278 (Annals of the Brazilian Academy of Sciences) Printed version ISSN 0001-3765. P1266-1278

  1. Кисметов К.Л. Periodico Tche Quimica. ISSN 2179-0302. (2019) (статья SCOPUS – Мексика).

Автор(-лар)

Оқулықтар немесе оқу-әдістемелік құралдың атауы

Қала, басылым атауы, жылы, бет көлемі

1

Ляпина Л.Б., Муратова А.М.

Профессиональная подготовка студентов по специальности 5В010600 Музыкальное образование

Учебное пособие.- РИЦ ЗКГУ-

 (сентябрь 2020)

 

2

Л.Қ.Өмірзақова, А.Б.Жардемова

«Патриоттық әндер» - оқу-әдістемелік құралы

БҚМУ РБО. наурыз 2020

3

Муратова А.М., Кенжегалиева А.Ж.

Организация научно-исследовательской работы студентов

Учебно-методическое пособие, РИЦ ЗКГУ-2020.

 

4

Бисекова К.Е

Бастауыш мектепте музыкалық білім берудің теориясы мен әдістемесі, оқу-әдістемелік құрал.

Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2020. – 55 б.

 

 Санбаева Н.С.

Переложение и аранжировка вокально-хоровых произведений

 Учебное пособие.-РИЦ ЗКГУ,-2020.

 

5

Рахимова Ж.А.

Учебно-методическое пособие по сольному пению

Учебное пособие.-РИЦ ЗКГУ,-2020

6

Рахимова Ж.А.

Реквием А.Молдагаинова для хора , солиста и оркестра

Учебное посбие.-РИЦ ЗКГУ,-2020.

 

7

Рахимова Ж.А.

Вокальный цикл «Петербургские зори»

Учебное пособие.-РИЦ ЗКГУ,-2020.

 

 

Кафедраның ПОҚ әзірлеген басылымдары туралы мәліметтер

 

ФИО

Жұмыс тақырыбы

о

Баспа түрі

тіл

уақыты

1

Кисметов К.Л.

Формирование ИКТ компетентности студентов музыкального образования средствами электронной музыки

11 п.л

Монография   

русс

Октябрь  2019 г.

2

Рахимова Ж.А.

А.Молдагаинов. Реквием. Для симфонического оркестра, хора и солиста

6 п.л

Клавир      

русс

январь 2019

3

Рахимова Ж.А.

А.Молдагаинов Сборник песен и романсов «Петербургские зори»

5п.л.

Учебно-методическое пособие      

Каз русс

Январь 2019

4

Рахимова Ж.А.

Сборник песен и романсов из репертуара Народной артистки СССР Р.Джамановой

5 п.л.

Учебно-методическое пособие      

Каз русс

январь 2019

5

Ляпина Л.Б., Муратова А.М.

Методические  рекомендации по дисциплине «Концертмейстерский класс»

10,7 п.л.

Учебно-методическое пособие      

русс

Январь 2019 

6

Бекеева Г.А.

Теория музыки по специальности музыкальное образование и вокальное искусство

3,5 п.л.

Учебник для студентов специальности Музыкальное образование  и Вокальное искусство

Каз русс

май

2019

7

Ворфоломеева О.В.

Вокальная музыка в творчестве композиторов Западного Казахстана.

1 п.л

Учебно-методическое пособие      

русс

Январь  2019

8

Кисметов К.Л.

Компьютерлік музыка арқылы жоғарғы сынып оқушыларының қызығушылығын арттыру»

8 п.л

Монография   

каз

март 2019 ж.

  

  Оқу жылы барысында озық тәжірибені тарату мақсатында факультеттерде дәстүрлі түрде әдістемелік апталар өткізіледі, шеберлік сыныптарының, презентациялардың, ашық сабақтардың бейнежазбасы жүзеге асырылады.

Озық тәжірибені тарату мақсатында дәстүрлі түрде әдістемелік апталар өткізіледі, оған  кафедраның оқытушылары белсенді қатысты:

 

Кафедраның әдістемелік апталығын өткізу бойынша ақпарат

"Музыкалық білім және вокал»

 

  1. Презентация «Көрнекті орыс композиторы Г.Свиридов»

Аға оқытушы Умирзакова Л.К.

  1. Открытый урок «Работа над кантиленой в фортепианных пьесах композиторов Казахстана

Аға оқытушы Потиченко Э.Г.

            Студент 1 курса Моб-13/у Жубанова К

  1. Открытый урок «Ықылас Дүкенұлы» Доцент Ергалиева А.Т.
  2. Открытый урок «Освоение навыков подбора по слуху, транспонирование и чтение нот с листа»

Аға оқытушы Юрченко А.В.

  1. Мастер-класс «Работа над звуковедением. Технические приемы»

Аға оқытушы Санбаева Н.С. студенты 3 курса ВИ-31,

            Исмагулова А. ВИ-32 Сажин В.,

  1. ашық сабақ «Обучение на уроках фортепиано исполниению полифонии»         оқытушы Алманова А.С.

Кафедра отырыстарында өнер оқытушысын даярлаудың әртүрлі аспектілері және қызметтер (ББ әдістемелік және кадрлық қамтамасыз ету, сабақтарды жүргізу сапасы, материалдық қамтамасыз ету және т. б.) қарастырылады, теориялық және практикалық аспектілерде басым бағыттар талқыланады; кафедра ББ оқытудың жаңа технологиялары және оларды оқытуда пайдалану мүмкіндіктері және т. б. туралы хабарламалар тыңдалады. Кафедра отырыстарында оқу-әдістемелік қызметке, кафедра пәндері бойынша ағымдағы үлгерімге талдау үнемі жүргізіледі. Жыл сайын оқу процесін әдістемелік құралдармен, әдістемелік нұсқаулармен және практикумдармен қамтамасыз ету туралы мәселе қаралады. ПОҚ оқу жүктемесінің орындалуын бақылау СМЖ "оқу сабақтарының орындалуын ұйымдастыру және бақылау" процесінің картасына сәйкес жүргізіледі.07.13. Оқу жұмысын орындауды оқытушы айлар мен семестрлер бойынша жеке журналда тіркейді. Топтар бойынша өткізілетін сабақтар, сабақтың тақырыптары, сабақта жоқ білім алушылар туралы белгілер, тапсырмаларды орындағаны үшін білім алушылардың алған балдары, рейтинг күн сайын тьютордың журналында тіркеледі. Оқу жүктемесінің орындалуын бақылауды Академиялық қызмет департаменті жүзеге асырады, ол туралы сабақтарды бұзу журналында тиісті жазбалар жасалады. Сабақ үзілген жағдайда осы сәйкессіздікті жою бойынша шаралар қабылданады: оқытушымен сабақ басқа уақытта өткізіледі немесе ОӘЖ жөніндегі проректор бекіткен ауыстыру парағына сәйкес оқытушыны ауыстыру жүзеге асырылады, оны кафедра ұсынады.


Басып шығару