Музыка мұғалімдерін және орындаушылық өнер мамандарын дайындау БББ

БББ атауы: Музыка пәні мұғалімдері мен орындаушылық өнер мамандарын дайындау білім беру бағдарламасы

6В01404 Музыкалық білім

6В02102 Вокалдық өнер

6В02129 Аспапта орындаушылық

6В02125 Дәстүрлі музыка өнері

7М01404 Музыкальное образование бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады.

Дайындық бағыты:

6В014 Пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

6В021 Өнер

7М01404 Жалпы дамудың пәндік мамандандыруымен мұғалімдерді дайындау

Мақсаты:

6В01404 Музыкалық білім

Заманауи музыкалық, коммуникативтік, цифрлық, кәсіпкерлік құзыреттіліктері мен инклюзивті музыкалық білім беру дағдыларына ие, музыкалық-оқытудың жоғары сапалы контентін құруға және музыкалық-білім беру үрдісін ұйымдастыруға қабілетті педагог-музыкантты даярлау.

6В02102 Вокалдық өнер

Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға қабілетті бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау: өнер, мәдениет, білім беру саласындағы музыкалық ұжымдар мен бірлестіктердің шығармашылық қызметін ұйымдастыру; педагогикалық іс-әрекет; теориялық білімді іс жүзінде қолдану; музыкалық өнердің орындаушылық саласында шығармашылық жобаларды ұйымдастыру және әзірлеу; концерттік бағдарламаларды, фестивальдерді, конкурстарды, конференцияларды ұйымдастыру және өткізу; зерттеу жұмысы

 6В02129 Аспапта орындаушылық

Өнер, мәдениет, білім беру саласында кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға қабілетті, кәсіби орындаушылық шеберліктің барлық дағдыларын меңгерген, концерттік орындаушылар, концертмейстерлер және БММ педагогтары ретінде біліктілік талаптарына сәйкес келетін, концерттік-орындаушылық және музыкалық-ағартушылық қызметті жүзеге асыруға дайын Аспаптық орындаушылық саласында мамандарды даярлау.

6В02125 Дәстүрлі музыка өнері

Педагогикалық және орындаушылық қызметтегі кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру;

-концерттік және шығармашылық мекемелерге жоғары білікті орындаушыларды және орта музыка оқу орындарының оқытушыларын дайындау.

7М01404 Музыкалық білім

жоғары, орта және кәсіби білім беру жүйесінде музыкалық білім саласында кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға қабілетті, еңбек нарығының қажеттілігін қанағаттандыратын, жеке тұлға және жалпы мәдени, кәсіби және пәндік құзыреттіліктері мен оларды практикалық қызметте жүзеге асыру дағдылары бар, жаңартылған музыкалық білім беру саласында іргелі теориялық-әдіснамалық дайындыққа ие бәсекеге қабілетті білікті магистр дайындау.

Құзыреттіліктер:

- идеологиялық ұстанымды қалыптастыру үшін философиялық білім негіздерін білу;

- Философияның ережелері мен категорияларын әртүрлі әлеуметтік тенденцияларды, фактілерді бағалау және талдау үшін пайдалану құбылыстар;

- философияның негізгі бағыттарын, мәселелерін, теориясы мен әдістерін, қазіргі философиялық пікірталастардың мазмұнын білу.

- әлеуметтік даму проблемалары;

- Қазіргі өркениет пен мәдениет мәселелері бойынша білімге ие болу; саласындағы құқықтық және моральдық-этикалық нормалар кәсіби қызмет.

-ансамбльдік орындаушылық, оркестрлік музыка жасау шеберлігін көрсету;

-оркестрде ойнау дағдыларын, әртүрлі дәуірдегі, стильдегі және жанрдағы оркестрлік музыка шығармаларын меңгеру;

-оркестрлік сүйемелдеу ерекшелігін меңгеру.

Оқыту тілі: қазақ және орыс тілі

Берілетін академиялық дәреже

-«Вокал өнері бакалавры» академиялық дәрежесі.

«Вокал өнері бакалавры» мамандығының түлегі өнер, мәдениет, мамандандырылған және жалпы білім беру мекемелерінде, шығармашылық бірлестіктерде, музыкалық редакцияларда, баспаларда, студияларда, бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істей алады.

-Өнер бакалавры «Дәстүрлі музыкалық өнер» білім беру бағдарламасы бойынша мәдениет, білім, ғылым салаларында кәсіби қызметін жүзеге асырады.

-"Дәстүрлі музыкалық өнер" білім беру бағдарламасы бойынша өнер бакалавры өзінің кәсіби қызметін мәдениет, білім, ғылым саласында жүзеге асырады.

Оқыту нәтижелері

- мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру, одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру дағдыларын қолдану және педагогикалық және қоғамдық қызметте кәсіби өзара қарым-қатынастарды қалыптастыру; кәсіби қызметте денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін құралдар мен әдістерді мақсатты пайдалану;

-Мәдениетпен, өнермен, кәсіби музыкалық терминологиямен, орындаушылық шеберлікпен байланысты кәсіби қызмет жағдайында алынған теориялық білім мен практикалық шығармашылық жұмыс дағдыларын синтездейді;

-Классикалық және заманауи репертуарды, сондай-ақ аспаптық шығармалардың жанрлық классификациясын жетік меңгерген солист ретінде де, ансамбльде де музыкалық-орындаушылық қызметті жүзеге асырады;

- Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және кәсіптік қызметінде негізгі  және кәсіби мамандық бойынша алған теориялық білімдерін, академиялық адалдықтың негіздері мен принциптері, ғылыми зерттеулер мен академиялық жазба әдістерін іс жүзінде қолдану;

-Ғылыми-педагогикалық зерттеулер контекстінде идеяларды дамыту және қолдану үшін негіз болып табылатын жоғары білім деңгейінде алынған білім мен дағдыларды пайдаланады;


Басып шығару